Fakulta managementu Univerzity Komenského v Brati …

https://fakultamanagementu.sk

Fakulta managementu UK – stránka pre študentov a záujemcov o štúdium. Kvalitné manažérske vzdelanie v oblastiach financií, marketingu, personalistiky, stratégie, informatiky, projektov a podnikania. Fakulta poskytuje denné a externé štúdium.

Email: marketing@fm.uniba.sk